Ungdomsarbetslöshetens långvariga effekter

De ungdomar som blir arbetslösa direkt efter det att de avslutat sin gymnasieutbildning förblir arbetslösa i markant högre grad än andra ungdomar. Under minst fem år efter gymnasiet finns en direkt koppling mellan tidig arbetslöshet och en förhöjd risk för arbetslöshet. Detta enligt IFAU:s rapport som studerade långvariga effekter av ungdomsarbetslöshetenDe som avslutade sina gymnasiestudier i 1990-talets inledning och direkt därefter blev arbetslösa var i betydligt större omfattning arbetslösa även under kommande decennium än ungdomar som inte blev arbetslösa omedelbart efter gymnasiet. Under de första fem åren orsakades en del av skillnaden mellan dessa ungdomsgrupper på den inledande perioden av arbetslöshet. Därmed finns det skäl att anta att tidigt upplevd arbetslöshet leder till ökad risk för arbetslöshet under kommande fem år. Studier visar på att denna risk är oberoende av kön och etnisk bakgrund.

I allmänhet finner arbetslösa ungdomar arbete betydligt snabbare än andra arbetslösa, men trots detta har Sverige precis om ett flertalal andra länder arbetsmarknadsprogram speciellt anpassade för ungdomar. Detta beror på att oron för arbetslöshet kan inverka negativt på ungdomarnas framtida förvärvsliv, vilket är speciellt allvarligt för unga personer som har hela arbetslivet framför sig.  Idag saknas dock adekvata studier gällande ungdomsarbetslöshetens långsiktiga effekter.

Undersökningen syftade till att urskilja om ungdomar som är arbetslösa efter gymnasiet och förblir det är en effekt av den tidiga arbetslösheten, eller om det beror på att olika individer har olika egenskaper som påverkar arbetslöshetsrisken. Detta genom jämföra syskon det blivit arbetslös och det andra inte. Därutöver kontrollerar de statistiska modellerna för faktorer såsom skillnader i utbildning, betyg och arbetslivserfarenhet under tiden i gymnasiet.

De data som används i studien innehåller uppgifter om alla 18 och 19-åringar som gick ut praktiska eller tvååriga gymnasielinjer mellan 1991 och 1994.