Rekrytering – så diskrimineras du

Det är inte endast kompetens som styr vilka som blir anställda. Forskningen visar att faktorer som den arbetssökandes kroppsvikt, ålder, familjesituation, sjuknärvaro, etniska härkomst och religiöst ursprung även påverkar rekryteringen. Detta enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

De arbetssökande som väljs bort är äldre, överviktiga, personer med lång sjukfrånvaro, som har ursprung utanför Europa, tillhör religiösa minoritet, samt har många barn. Vid ett experiment har personalavdelningar vid Stockholmsföretag fått välja mellan två hypotetiskt lika kanditater som de skulle välja att kalla till intervju eller anställa. De som valdes bort var flerbarnsföräldrar, minoritetsgrupper, äldre, sjuka samt överviktiga. Arbetssökande äldre än 55 år, med icke-europeiskt urspring, som är judar eller muslimer, har mer än ett barn, är överviktiga eller har hög sjukfrånfaro bortvaldes.

Omfattande diskriminering

  • Personer med kraftig överviktig eller sjukfrånvarande mer än fem gånger under det senaste året har omkring 80% lägre chans att erbjudas arbete jämfört med normalviktiga eller personer utan registrerad sjukfrånvaro.
  • Arbetssökande från religiösa minoriteter, samt arbetssökande som har mer än ett barn båda omkring 25% lägre sannolikhet att erbjudas arbete. Personer äldre än 55 år ger har omkring 64%lägre sannolikhet att bli kallad till intervju  jämfört med arbetssökande under 30 år.

Diskriminering är därmed särskilt omfattande för kraftigt överviktiga personer och de som har hög sjukfrånvaro, men även födelseland och religiös tillhörighet. Det finns dock inget stöd för att kvinnliga arbetssökande systematiskt sorteras bort, eller att arbetsgivarnas medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen har någon betydelse för mes som anställs.

Dessa resultat gäller för såväl offentliga som privata arbetsgivare, men minst benägenhet att diskriminera var företag med minst 25 anställda.

Preferensdiskriminering eller statistisk diskriminering

Diskriminering av arbetssökande kan orsakas antingen av att arbetsgivarna bedömer enskilda arbetssökande efter vad som förväntas av olika gruppers genomsnittliga prestation (statistisk diskriminering), eller att arbetsgivaren sympatiserar med eller mot olika grupper av arbetssökande (preferensdiskriminering).

Forskarna bakom studien har en hypotes att båda sorters diskriminering förekommer, men att den statistiska diskrimineringen väger tyngst. Detta eftersom arbetsgivare har svårt att bedöma individer mellan olika grupper.

Lägre lön kompenserar för ”fel egenskaper”

För att kompensera för risken för felrekrytering av individer med ”fel egenskaper” vill arbetsgivarna kompensera med lägre lön till anställde som de är osäkra på. För individer med hög sjukfrånvaro eller kraftig övervikt krävs en lönesänkning på minst 50%, och för flerbarnsföräldrar eller personer från religiösa minoriteter med omkring 15 %.

Källa IFAU-rapporten ”Vad är rätt profil för att få ett jobb?”