Arbetslöshet – hur barn och familjer drabbas

Det är känt att när en förälder blir arbetslös får det negativa konsekvenser för barn och familj. En doktorsavhandling från Stockholms universitet av Sara Ström har studerat dessa negativa konsekvenser för svenska barn och familjer från 1990-talet. I tre studier behandlas sambandet mellan att barn råkar ut för olyckor och föräldrars arbetslöshet, hur arbetslöshet påverkar arbetsfördelningen i hemmet mellan män och kvinnor, samt huruvida arbetslöshet påverkar beslutet om skaffa sitt första barn.

Barn till arbetslösa har förhöjd olycksrisk

I denna studie rörande barn och deras föräldrars arbetslöshet konstateras att barn vars föräldrar är arbetslösa har en högre risk att drabbas av allvarliga olyckor jämfört med barn till föräldrar med arbete. Detta samband är konjunkturoberoende. Denna ökade risk för olyka tycks inte bero på selektion in i arbetslöshet beroende på föräldrarnas ekonomiska situation, subjektiva välbefinnande eller konsumtion av alkohol. Även för barn till föräldrar med högt välbefinnande har en förhöjd risk att drabbas av allvarliga olyckor, men större olycksrisk finns för till arbetslösa föräldrar som mår dåligt psykiskt.

Arbetslösa gör mer hushållsarbete

Som väntat gör såväl kvinnor och mäns som blir arbetslösa mer hushållsarbete jämfört med förvärvsarbetande kvinnor och män.  Detta samband är dock korrelerat till partnerns yrkesmässiga. Mest hushållsarbete gör arbetslösa kvinnor och män som lever tillsammans med en heltidsarbetande partner, men såväl kvinnor som män minskar sin aktivitet i hushållsarbete när de återgår till förvärvsarbete. Studien visar att män som återfår arbete fortsätter att gör mer hushållsarbete jämfört med män som inte blivit arbetslösa. Det är dock oklart om de fortsätter att lägga ned så mycket tid på hushållsarbete även på längre sikt.

Arbetslöshet påverkar inte fertiliteten

Även tidpunket för det första barnet påverkas av arbetslöshet. Enligt studien påverkas inte beslutet när man skaffar första barnet., men ju högre utbildningsnivå, desto större är sannolikheten för att man trots arbetslöshet skaffar  det första barnet. Även om arbetslöshet på makronivå hänger samman med den totala fertiliteten, visar studen att arbetslöshet har mindre betydelse för just de arbetslösa individerna eller paren.